Wettelijke eisen aan 30km/uur-gebieden

 

 

 

Aan 30km/uur-gebieden worden wettelijke eisen gesteld, ook in de sobere versie. Enkele citaten:

 

Uitvoeringsvoorschriften BABW:

 

Paragraaf 2.4.1: ‘De in te stellen maximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse. Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van de betrokken weg en zijn omgeving.’

 

Paragraaf 2.4.4.: ‘Bord A1 mag (voor 30 km/uur binnen de bebouwde kom, red.) op wegvakken slechts worden toegepast indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

 

1. iedere weg in het betrokken gebied heeft voornamelijk een verblijfsfunctie;

 

2. om te voorkomen dat de verblijfsfunctie wordt aangetast door een relatief hoge intensiteit van het gemotoriseerde verkeer, is de weg met zijn omgeving waar nodig aangepast;

 

3. met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging is extra aandacht besteed aan potentieel gevaarlijke punten, zoals:

 

1. plaatsen waar voetgangers, in het bijzonder schoolkinderen en ouderen, plegen over te steken;

 

2. met een hoofdroute voor fietsers en eventueel bromfietsers;

 

3. kruispunten waar de voorrang door middel van borden is geregeld.’

 

Daarna volgen nog twee eisen.

 

Handleiding Startprogramma Duurzaam Veilig, Deel II:

 

‘Met sober wordt bedoeld dat er volwaardige maatregelen worden getroffen, maar alleen op plaatsen waar deze werkelijk nodig zijn en waarbij moet worden voldaan aan de Uitvoeringsvoorschriften BABW. Die plaatsen zijn:

 

- de randen van het verblijfsgebied (de poorten);

 

- de plaatsen die als knelpunt zijn aan te merken.’

 

Verkeersrubriek : gedrag in een 30 km/h zone , hoe zit dat nu .

De gemeente besteedt via de verkeersrubriek periodiek aandacht aan onduidelijke verkeersregels en verkeerssituaties waar regelmatig vragen over worden gesteld.

Om het voor kinderen, voetgangers en fietsers veiliger te maken in het verkeer, zijn grote gebieden van de bebouwde kommen in de gemeente Bunschoten aangewezen als verblijfsgebieden. Gebieden waar iedereen veilig over straat kan, dus ook langzame en kwetsbare verkeersdeelnemers. Van automobilisten wordt verwacht dat zij hun gedrag in een verblijfsgebied aanpassen. Er mag maximaal 30 km per uur worden gereden!

Hoe herkent u een verblijfsgebied?
Overal waar u borden met de tekst “ZONE 30” passeert, bevindt u zich in een verblijfsgebied. Daarnaast is het begin van een verblijfsgebied meestal ook te herkennen aan witte lijnen en een markering met de letters “30” op het wegdek. In de hele zone geldt een maximum snelheid van 30 km per uur totdat u een bord “ZONE 30 einde” gepasseerd bent.

Waar bevinden zich 30 km/h zones?
Wist u dat de meeste wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Bunschoten zich in een 30 km/h zone bevinden? Behalve op de belangrijke stroomwegen Oostelijke Randweg, Bikkersweg, Westsingel, Groen van Prinsterersingel en de Kronkels waar een snelheidslimiet geldt van 50 km/h, mag nergens harder gereden worden dan 30 km/h. In Eemdijk geldt zelfs voor de gehele bebouwde kom een snelheidslimiet van 30 km/h.

Daarom 30 km/h!
Als u niet harder dan 30 km per uur rijdt kunt u beter om u heen kijken en is uw remweg korter. Zo ziet u bijvoorbeeld eerder een spelend kind dat plotseling de straat op holt of een voetganger die met zijn/haar rollator onderweg is. Bij een noodstop staat u veel eerder stil.
30 km/h lijkt misschien erg langzaam, zeker als u haast hebt. Maar de tijdswinst die u boekt door harder te rijden, is minimaal: over een afstand van 1 km is uw tijdswinst minder dan 1 minuut.

Inrichting
Aan de inrichting van 30 km/h zones zijn wettelijke eisen gesteld, ook als er gekozen is voor een zogenaamde ‘sobere’ versie. De 30 km/h zones in de gemeente Bunschoten voldoen aan de wettelijke eisen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de beoogde snelheidslimiet van 30 km/h in overeenstemming dient te zijn met de inrichting van de weg. Bestuurders moeten uit de omgeving kunnen aflezen welk gedrag van ze verwacht wordt, namelijk rustig rijden, niet harder dan 30 km/h. Inrichtingskenmerken in verblijfsgebieden zijn bijvoorbeeld:

  • terughoudend omgaan met verkeersmaatregelen (dus: zo weinig mogelijk de voorrang regelen, parkeer- en stopverboden instellen en zebrapaden aanleggen);
  • verkeersremmende maatregelen toepassen, zoals: drempels, plateaus en (optische) versmallingen op bijvoorbeeld kruispunten en veelgebruikte (fiets)oversteken;
  • wegbreedte beperken;
  • de fietser en voetganger centraal stellen.

Het uitgebreid toepassen van de principes van “duurzaam veilig” is een kostbare aangelegenheid. Vaak kan dit alleen als de straat heringericht wordt. Het is financieel niet haalbaar dit overal in de gemeente te doen. Bij een herinrichting, of groot onderhoud, zal met genoemde uitgangspunten zo veel mogelijk rekening gehouden worden.

Doe omwonenden, kinderen, ouderen en andere kwetsbare verkeersdeelnemers dus een plezier en houd u aan de snelheid. Het is een kleine moeite!

dit is hoe de gemeente bunschoten de 30 km. zone's behandelt.