agenda bijeenkomst dijckhuis

                 AGENDA

 1. 1.       Welkom
 2. 2.       Vaststellen agenda met ingekomen stukken (o.a. van de heer J.J. den Haan) en eventuele bestuursmededelingen.
 3. 3.       Spreekrecht en sprekers.
 4. 4.       Inleiding door de heer A. Vermeulen van het Waterschap Hollandse Eilanden/Delta
 5. 5.       Jaarverslag Dorpsraad 2015
 6. 6.       Kascontroleverslag door Wunold van Drunen.
 7. 7.       Verslag van de laatste gehouden Openbare Vergadering op 28 oktober 2015.
 8. 8.       Inleiding over AED door een bestuurslid van de Afdeling EHBO Brielle.
 9. 9.       Status windmolens nabij N.59
 10. 10.   Aankondiging met burgers van Vierpolders te houden schoonmaakactie in februari 2017.
 11. 11.   Jaarlijkse uitreiking bos bloemen aan BURGER(ES) van VIERPOLDERS.
 12. 12.   Wijkschouw – bestuursleden Dorpsraad.
 13. 13.   Rondvraag.
 14. 14.   Sluiting.

 

Wij verheugen ons op het feit, dat op 1 december 2016 wederom een Openbare Vergadering te kunnen houden, waarbij zoals gebruikelijk uw belangen als Vierpoldernaren

 

worden gediend. Ook deze avond zijn er weer sprekers uitgenodigd, zoals een functionaris van het Waterschap De Hollandse Eilanden/Delta, alsmede een functionaris van de EHBO afd. Brielle.

 

Zoals onderhand gebruikelijk zijn wij wederom zeer content met de aanwezigheid van de Burgemeester met één of meerdere wethouders van Brielle.

 

Natuurlijk zult u als inwoner/burger van Vierpolders in de gelegenheid gesteld worden om vragen te stellen.

 

Al met al verwachten wij weer een zinvolle en nuttige avond.

 

Hoewel de Nieuwsbrief verspreid zal worden, willen wij u langs deze weg toch ook vragen om uw buurman en/of buurvrouw te attenderen op deze, meestal nuttige avond.

 

U bent dus van harte welkom.

 

Namens het bestuur van de Stichting Dorpsraad Vierpolders,

 

Leo den Hond

 

Interim-voorzitter/penningmeester.